top of page
Ramat_Denya_1.jpg

21/10/2020

מכירת דירת מגורים בשכונת רמת דניה בירושלים - על ידי מנהל עיזבון עקיבא מלמד

פרסום - הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות הבעלות בגוש 30190 חלקה 10 תת חלקה 17 - דירת מגורים מספר 17 בבית משותף ברחוב גלבר 18 בשכונת רמת דניה ירושלים.

טופס הצעה בלתי חוזרת אל מנהל עיזבון עקיבא מלמד לרכישת נכס - דירת מגורים 17 ברחוב גלבר 18 בשכונת רמת דניה ירושלים.

הסכם מכר - דירת מגורים ברחוב גלבר 18/17 בשכונת רמת דניה ירושלים, הידועה בפנקס בתים משותפים כגוש 30190 חלקה 10 תת חלקה 17

bottom of page