top of page

תחומי התמחות המשרד

מיסוי

עו'ד יוסי ברוך מנוסה באכיפת חוקי מס והלבנת הון וכן בביקורת חשבונאית – ייצוג הרשות בפרשיות פליליות מורכבות בהליכי חקירה, מעצר/שחרור, תפישת מסמכים/טובין וחילוט מקרקעין/מיטלטלין;
בנוסף, בעל הכרות יסודית עם תהליכים ופונקציות מקצועיים במנגנון המיסוי העקיף.

עו'ד ברוך מייצג ומייעץ (כולל כתיבת חוות דעת) בהליכי שומה אזרחית ו/או אכיפת הגביה:

  • מכס – לרבות בקשות פטור (לרבות מותנה), בקרת יבוא והחזר מסים עקיפים, טיפול מול משרדי ממשלה/רגולטורים (כלכלה, בריאות, חקלאות, תחבורה, תקשורת) ונזק במסגרת שילוח בינלאומי (הובלה ואחסנה).

  • מע"מ – השגה וערעור על שומת ביקורת חשבונות (לרבות לפי מיטב השפיטה ופסילת ספרים) וביטול/ויתור/הסדר של קרן חוב וקנס פיגור/מנהלי.

  • בלו דלק – רישוי יצרנים/מקומות אחסון וזכאות להישבון בלו על סולר.


עו'ד ברוך מייצג בהליך הפלילי משלב החקירה/מעצר עד הכרעת דין וערעור:
לרבות - הזמנה למתן עדות וחקירה תחת אזהרה, החרמה/עיקול (כולל לצד ג'), חיפוש ותפישה (מסמכים, מחשב, טובין), עיכוב יציאה מן הארץ, שימוע טרם הגשת כתב אישום, תשלום כופר מס, הלבנת הון וחילוט.


יבואנים/יצואנים במכס ומס קניה – בעבירות הברחת טובין אסורים או בסיווג כוזב (דוקומנטרית).

הפרת זכויות יוצרים / פטנטים / סימני מסחר, וכן עבירות מס קניה בייצור מקומי.
 

עוסקים במע"מ – בעבירות של הוצאת חשבונית מס או מסמך הנחזה לה, או ניכוי מס התשומות הכלול בחשבונית כאמור, בלי שנעשתה עסקה או בלי שהמוציא התחייב לעשות עסקה שלגביה הוצאה החשבונית (פיקטיבית).

דין מנהלי

עו'ד יוסי ברוך מייצג אנשים פרטיים וגופים שונים בעתירות, בכל נושאי המשפט המנהלי והאישי, כולל בסוגיות מורכבות הדורשות שליטה בתחומי ידע ומשפט שונים, לרבות - ייפוי כוח מתמשך / צוואה, טיפול מול משרדי ממשלה ורשויות  מקומיות, ביקורת פנים ועוד.

ייפוי כוח מתמשך וצוואה:
בחיינו מגיע לעיתים שלב בו אנו נאלצים להתמודד עם קושי פתאומי הפוגע ביכולתנו לנהל כבעבר נושאים כלכליים, בריאותיים ומשפחתיים המחייבים תכנון עתידי - לאו דווקא בסיטואציות מורכבות של בעלי מוגבלות או קשישים.
על מנת ליהנות מחיים טובים בראש שקט, לאחר הפרישה – מהצלחת הילדים ומפריחת הנכדים, חשוב לא להשאיר דבר ליד המקרה ולוודא שרצונותיך יתקיימו, לשם כך דרושה חשיבה משפטית רחבה ומעמיקה כאחד:
להבטיח שרכושך מוגן – כך שבבוא העת יגיע לידיים הנכונות וישמש למטרות הטובות בעיניך.
לוודא כי טיפול הרפואי, או מניעתו, יבוצע בהתאם לרצונך - ובמקרה שיוגבל כושרך להבין או להחליט בדבר, יופקד שלומך בידי האדם המתאים ביותר לכך לדעתך.
בתהליכי העברת הון או עסק משפחתי לקרובים או חברים, לרוב מקווה אדם שמסמך הצוואה יהיה זה אשר יצפה ויסייע במימוש רצונו בתחנה האחרונה בחייו, אך ייתכן שייקלע למצב של חוסר כשירות שכלי או נפשי העלול להימשך שנים ארוכות בטרם ייפטר מן העולם.
בעבר עמדה אפשרות יחידה בפני מי שביקש לקבוע את אופן ניהול ענייניו הרפואיים והרכושיים של אדם במצב זה - לרוב אלה הקרובים אליו ודואגים לו, פנו לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס, הליך שהעביר לאחר את השליטה על חייו וגורלו של חסר הכושר.
לאחר התיקון יכול אדם, כשהוא בבריאות טובה ובדעה צלולה, לפנות אל עו"ד שהוסמך לכך כדי שיערוך עבורו מסמך משפטי למינוי מיופה כוח במצב של חוסר כושר, ולקבוע במסגרתו הנחיות מקדימות מפורטות ביחס לעניינים הללו – אשר יופקד באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ויוכנס לתוקף בידי מיופה הכוח בנסיבות ובמועד שבחר מראש האדם הממנה, כך תישמר האוטונומיה של הפרט לקבוע את עתידו האישי והמשפחתי או החברתי.


מסמך נוסף ומשלים החיוני לכולנו, פרט לייפוי הכוח המתמשך הוא הצוואה, המורה כיצד יש לנהוג בעיזבוננו ומי הנהנים ממנו - עליהם להיות עקביים ומשלימים, באופן שיצמצם למינימום האפשרי כל סיכון לאי הבנה או מחלוקת בין קרובינו וחברינו לאחר לכתנו בשיבה טובה.


ביקורת פנים:
עו'ד ברוך עוסק בייצוג וייעוץ בהתמודדות מבוקרים עם דוחות מבקר פנימי/חיצוני:
•   בחינת מעמד וסמכות הביקורת והיקפה - מכוח דיני הביקורת והמינהל הרלבנטיים.
• הכנת מענה על ממצאים, מסקנות והמלצות בדוח של מבקר פנים או משרד מבקר המדינה (ביניים/טיוטה/סופי) - במסגרת חברה ציבורית או משרד ממשלתי, לרבות גורם בקרה מינהלית (כגון - החשכ"ל) או רגולציה ממשלתית.
•  טיפול בעניינו של חושף שחיתות, לכאורה – קבלת הגנה של מבקר המדינה כאשר מוצדקת, או הגשת תביעה מטעם הארגון במסגרתו עבד כאשר כוזבת.

הגנת הפרטיות

אבחון, יישום ובקרה של כל הדרוש לשם עמידה בהוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו, שנכנסו לתוקף ב-18/5/18.
• סיווג ורגישות תוכן מאגר המידע הרשום - היקף וגיוון המידע השמור, מספר נושאי המידע, מספר בעלי הרשאת הגישה למערכות המאגר, אופי מערכות המחשוב והטכנולוגיה, הממשקים לקבלת/מסירת מידע בארץ/בחו"ל, תחולת רגולציה ייחודית, כשירות בעל/מנהל/מחזיק למילוי תפקידם ועמידה בפועל בחובתם המקצועית והחוקית.
• תיאום יישום תקנות הגנת הפרטיות בישראל מול ה-General Data Protection Regulation) GDPR) באיחוד האירופי, או ה-CCPA של מדינת קליפורניה - המחמיר בארה״ב.

מדוע צריך ליישם את תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז-2017?

במאי 2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז-2017, מכוח חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981, אשר אכיפתם בפועל מבוצעת ע"י רשות הגנת הפרטיות במשרד המשפטים.
הנחיה מקצועית ביישום הוראות הדין ובדיקה תקופתית בידי רו"ח ועו"ד מיומנים תפחית חשיפה לסיכון של אכיפה מנהלית או חקירה פלילית של הרשות ותשקף תום לב בניהול מאגר המידע - מפני תלונה/תביעה מצד נושא מידע או חשד להפרת חוק/תקנות. כך גם תתאפשר בקרת נזקים אפקטיבית בעקבות אירוע אבטחת מידע חמור.
פוטנציאל הנזק הגלום באירועי האבטחה החמורים רב. בשליש מהם קיים חשש שנחשף מידע אישי/רגיש אודות ציבור הגדול מ-100,000 איש (פרטי לקוח/ספק/עובד, מצב כלכלי או מצב רפואי/נפשי). הסיכון העיקרי - בעל המאגר פגע בפרטיות אדם/תאגיד ללא הסכמה ביודעין מראש או תוך הפרת חובת סודיות שנקבעה בחוק/הסכם, בשימוש בידיעה על עניין פרטי או העברתה לאחר שלא למטרה לשמה נמסרה (חשיפה פלילית).
בעל מאגר מידע שחלה עליו רמת האבטחה הבינונית או הגבוהה אחראי לערוך אחת ל-24 חודשים לפחות ביקורת פנימית או חיצונית – ע"י גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע שאינו ממונה האבטחה של המאגר, כדי לוודא את עמידתו בהוראות תקנות אלה.

bottom of page