• Yossi Baruch, Adv.

29/3/20 - המלצות חדשות של הרשות להגנת הפרטיות: היבטי פרטיות של שימוש ברחפנים

שימו לב - להבנתי רשות הגנת הפרטיות בישראל חותרת לשינוי מדיניות - גם הפעלה של רחפן המיועד "לשימוש אישי שאינו למטרות עסק"תיצור "מאגר מידע" כהגדרתו בסעיף 7 לחוק - קרי, אוסף של צילומים או של נתונים אחרים אודות אדם מזוהה או ניתן לזיהוי, הנקלטים בחיישנים המותקנים על הרחפן ונשמרים בפורמט דיגיטלי הניתן לעיבוד ממוחשב.

זאת לנוכח העובדה שהחקיקה היא בת למעלה מ-40 שנה ואינה תואמת את מציאות חיינו כיום, כפי שמומחש באיחוד האירופי:

"בדין האירופי בו קיים חריג דומה ל"שימוש ביתי", נקבע זה מכבר ששימוש פרטי ואישי ברחפן מצלם כפוף בכל זאת לדיני הגנת המידע, ושמעקב וידאו קבוע המכסה שטח ציבורי, או מופץ לכל דכפין באינטרנט – לא יכול להיחשב כפעילות אישית או ביתית החוסה תחת הפטור."

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/drone_recommendations/he/PPA_DRONE_RECOMMENDATIONS.pdf


0 צפיות
עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch