• Yossi Baruch, Adv.

פרטיות באמצעי תשלום והעברת כסף מתקדמים - המלצות הרשות להגנת הפרטיות

בטיוטה לעיון הציבור מיום 04/11/2020 - "פרטיות באמצעי תשלום מתקדמים להעברת כספים ולתשלום בבתי עסק", רל"פ מבהירה כי הצורך בקבלת הסכמה אקטיבית לאיסוף מידע מתחדד במיוחד בנסיבות בהן מדובר במידע מזוהה על אדם (או מידע הניתן לזיהוי), כאשר איסוף המידע והשימוש בו נועדו לצרכי פרופיילינג, וכאשר ההסכמה ניתנת בנסיבות בהן קיימים פערי כוחות בין מבקש ההסכמה למעניק אותה.

שימו לב לדגש על חשיבות העניין בהקשר הספציפי של הסכמה למתן הרשאת גישה לרכיבים ומקורות מידע במכשיר הנייד - שמשמעותה הסכמה לאיסוף מתמשך של מידע אישי רגיש על המשתמשים, בפרט כשהרשאות מסוימות מחויבות לעצם ההפעלה והשימוש של השירותים, לדוגמה - הסכמה למתן הרשאת גישה לרכיב ה-NFC ההכרחית לשימוש

באמצעים מתקדמים לתשלום בבתי עסק. דגש נוסף - רצוי כי הליך בקשת ההסכמה לשימוש בקבצי עוגיות (COOKIES)

במסגרת אמצעי התשלום המתקדמים ייעשה באופן נפרד ותוך הצגת הסבר ביחס להשלכות מתן ההסכמה לשימוש בקבצים (לרבות תוך קבלת הסכמה אקטיבית).

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/pay_adrressed/he/pay%20nfc.pdf


3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קנס ל-TikTok על הפרת פרטיות הילדים - הודעה לעיתונות 22/07/21 של הרשות ההולנדית להגנה על נתונים

הרשות ההולנדית להגנה על נתונים (DPA) הטילה קנס בסך 750,000 € על TikTok בגין הפרת פרטיותם של ילדים צעירים. המידע שמסרה TikTok למשתמשים הולנדים - שרבים מהם ילדים צעירים - בעת התקנת האפליקציה והשימוש בה