• Yossi Baruch, Adv.

מבט אירופי שונה על דיון בג"צ בעתירה נגד ראה"מ בגין פגיעה בפרטיות ע"י הניטור הסלולרי של חולי קורונה


להיום התקיים דיון בבג"צ בעתירות שהוגשו נגד ממשלת ישראל, על החלטתה ליישם מכוח סעיף 7. (ב) (6) לחוק שירות הבטחון הכללי תשס"ב-2002 (ייעוד השירות ותפקידיו) שימוש במערכות המידע והטכנולוגיה של השירות, לצורך מעקב מניעתי/התרעתי אחר נפגעי קורונה באמצעות הטלפון הנייד:

"פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלה, באישור ועדת הכנסת לענייני השירות, שנועדה לשמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לבטחון הלאומי של המדינה".


הצידוק המשפטי העיקרי לכך הוא, כי מתמלאים תנאי פסקת ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - מדובר בהפעלות סמכות חוקית, לתכלית ראויה של בטחון לאומי המגולם בבריאות הציבור, ובאמצעי מידתי שאין לו חלופות שפגיעתן פחותה.

העותרים טענו מנגד, בין היתר, כי הפגיעה בפרטיות חמורה והבקרה על הפעלת האמצעי אינה ניאותה - והתמקדו בכך שהממשלה לא הציגה ולו מקרה יחיד בעולם של פעולה דומה באותו הקשר, וכי לא נטען או בוסס על ידה כי הטכנולוגיה המיועדת ליישום ייחודית לישראל.


בהקשר זה, ביום 6/4/20 קרא המפקח האירופי להגנת נתונים (EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR) למודל פאן-אירופי של יישום סלולארי נייד במסגרת מגיפת ה-"COVID-19", המתואם ברמת האיחוד האירופי באופן אידיאלי,על מנת להבטיח גם תיאום עם ארגון הבריאות העולמי, וכן הגנה על נתונים על ידי תכנון גלובלי מההתחלה (Privacy By Design).


עוד לדברי המפקח - גם כאשר אנו מכירים בכך שדרך עיבוד חריגה תפריע לזכות לשמירת פרטיות והגנה על נתונים, יתכן וזה נחוץ באופן יוצא דופן ו/או בנסיבות שכולנו חיים בהן בשבועות האחרונים.


לכן, יפעל המפקח יחד עם הנציבות האירופית כדי לוודא, שכל צעד שננקט ברמה האירופית או הלאומית הוא: - זמני - לא ישאר אחרי המשבר. - מטרותיו מוגבלות - ידוע מראש מה בדיוק עושים. - הגישה לנתונים מוגבלת - ידוע "מי" עושה "מה". - ידוע מה נעשה עם פרטי המידע - הן עם תוצאות הפעילות שלנו, והן עם נתונים גולמיים. - כבר בתחילת השימוש בתהליך - ידועה הדרך חזרה למצב הנורמלי.

0 צפיות
עורך דין יוסי ברוך | נורית 17, הוד השרון 4521644 | טלפון 050-6245457
דוא'ל:  yblaw4u@gmail.com
  • Facebook Clean

© 2019 Yossi Baruch