top of page
  • תמונת הסופר/תYossi Baruch, Adv.

ברוח ה-EU - הרל״פ ממליצה לארגונים במשק ולגופים ציבוריים לצמצם מידע אישי עודף

נוכח העלייה בהיקף התרחשותם של אירועי אבטחת מידע חמורים, הרשות להגנת הפרטיות פרסמה להתייחסות הציבור, עד 29/04/2021, מסמך מדיניות בנושא החשיבות והתועלת של צמצום מידע - נוכח הסיכונים לפרטיות העלולים להיגרם כתוצאה מאיסוף, שמירה ושימוש במידע עודף.

במסמך מפרטת הרשות המלצות ודגשים לארגונים במשק ולגופים ציבוריים כיצד לפעול במטרה להביא לצמצום האמור, האיסוף, השמירה והשימוש במידע עודף. הרשות מציינת כי אי-צמצום מידע עודף על-ידי בעל המאגר שמצא כי מידע שכזה שמור אצלו, עשוי בנסיבות מסוימות להוות הפרה של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע״ז-2017.

מודגש העקרון החוקתי מכוח חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו וחוק הגנת הפרטיות, תשמ״א-1981, של זכות האזרח היסודית ״להיעזב במנוחה״, והצורך ביישום זכויות נלוות - ההסכמה המודעת מראש, הצורך לדעת ביחס למשתמשים וצמידות המטרה בניהול מאגר המידע.


https://uclicks.inforumail.com/?page=webview&message=%2CcjM4MjNzMDN&token=7967741807-ce994f2562e6776fd012b66b9d52ab42


כמו כן, ראו בהקשר זה:

Data Minimization—A Practical Approach Author:Mohammed Khan Date Published:29 March 2021


https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/industry-news/2021/data-minimization-a-practical-approach


8 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בשנים האחרונות נפוץ השימוש בכלים טכנולוגיים על ידי מעסיקים לשם פיקוח על עובדיהם ועל טיב עבודתם. בין היתר, מאפשרים כלים אלו מעקב אחר מיקומם של עובדים באמצעות אפליקציות ייעודיות שהם מתקינים במכשיר הסלול

השבוע צפוי לעבור בסין חוק פרטיות חדש ונוקשה, אשר מזכיר את חוקי ה-GDPR האירופאים לפרטיות אונליין. אלא שבין "חוק ההגנה על המידע האישי" הסיני לבין החוקים האירופאים הבדל מהותי - באירופה גם הממשלות כפופות

bottom of page